GLASS DEC กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย ออกแบบกระจก ประตูกระจก กระจกสี กระจกเคลือบสี กระจกเงา ติดตั้งกระจก กระจกพ่นทราย อุปกรณ์กระจก ป้ายกระจก กระจกสลักลาย กระจกหลอม กระจกลามิเนท กระจกเทมเปอร์ กระจกแกะลาย กระจกนิรภัย เฟอร์นิเจอร์กระจก กระจกใสพิเศษ กระจกฝ้า กระจกลวดลาย
GLASS DEC กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย ออกแบบกระจก ประตูกระจก กระจกสี กระจกเคลือบสี กระจกเงา ติดตั้งกระจก กระจกพ่นทราย อุปกรณ์กระจก ป้ายกระจก กระจกสลักลาย กระจกหลอม กระจกลามิเนท กระจกเทมเปอร์ กระจกแกะลาย กระจกนิรภัย เฟอร์นิเจอร์กระจก กระจกใสพิเศษ กระจกฝ้า กระจกลวดลาย
กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
  • กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
  • กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
  • กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
  • กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
  • กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย


กลาสเดค คือ ผู้สรรค์สร้างศิลปะลงบนกระจก โดยช่างที่มีความชำนาญมากว่า 28 ปี "Glass Dec is creative arts on the glass"

          กลาสเดค ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2530 และเป็นผู้นำเทคนิคงานแกะลายพ่นทรายก่อน (Sandblasted Glass) มาใช้กับงานกระจกตกแต่งรายแรกๆ ก็ว่าได้ ซึ่งได้ทำการวิจัยและพัฒนาเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง

          เวลาต่อมาก็มีการนำเทคนิค กระจกสีตัดประกอบรางโลหะ (Stained Glass) วัสดุและเครื่องมือ ในขณะนั้นต้องนำเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด รวมถึงการไปศึกษาดูงานจากแถบยุโรปที่เรียกว่า เป็นต้นแบบของงานศิลปะแขนงนี้นั่นเอง ซึ่งงานส่วนใหญ่จะเป็น งานโบสถ์ของคริสต์ศาสนา ที่ผ่านมาเราได้ผลิต Stained Glass ให้กับโบสถ์คริสต์ศาสนาแล้วกว่าทั่วประเทศ รวมถึงอาคารบ้านเรือนอีกนับไม่ถ้วน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

          ตลอดระยะเวลา กว่า28 ปี บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านงานกระจกตกแต่งที่มีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้า อีกทั้งเรายังใส่ใจในเรื่องของการให้บริการก่อนและหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการทุกไลฟ์สไตล์ให้สมบูรณ์แบบ กว่าจะได้งานแต่ละชิ้น ต้องผ่านกระบวนการมากมาย บางครั้งต้องลองผิดลองถูก เพราะ เทคนิคส่วนใหญ่ไม่มีสอนในสถาบันใด ๆ ยกเว้นต่างประเทศอาจจะมีบ้าง แต่ทั้งนี้ก็ต้องการมีทดลองด้วยตัวเอง เป็นสิ่งที่ยากมากและลงทุนสูงพอสมควร นอกจากนี้สิ่งสำคัญ คือ บุคคลากรที่มีฝีมือทางด้านศิลปะต้องสะสมประสบการณ์เป็นเวลานานพอสมควรจึงทำให้งานกระจกตกแต่ง ต่างจากงานศิลปะแขนงอื่น ๆ

กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย
GLASS DEC กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย ออกแบบกระจก ประตูกระจก กระจกสี กระจกเคลือบสี กระจกเงา ติดตั้งกระจก กระจกพ่นทราย อุปกรณ์กระจก ป้ายกระจก กระจกสลักลาย กระจกหลอม กระจกลามิเนท กระจกเทมเปอร์ กระจกแกะลาย กระจกนิรภัย เฟอร์นิเจอร์กระจก กระจกใสพิเศษ กระจกฝ้า กระจกลวดลาย
กระจก กระจกตกแต่ง ตกแต่งกระจก ตกแต่ง กระจกลวดลาย